CRMVIET hướng dẫn khách hàng sử dụng module liên hệ với khách hàng.

1. Thêm mới liên hệ với khách hàng

B1: Bán hàng – Liên hệ với khách hàng – Thêm mới

B2: Màn hình thêm mới liên hệ hiển thị – Hình 2

  • Chọn khách hàng muốn thêm liên hệ
  • Điền các trường bắt buộc*, các trường khác . Nếu là liên hệ chính thì click vào , liên hệ chính sẽ có màu đậm hơn các liên hệ khác. Nhấn lưu để thêm mới liên hệ cho khách hàng, nhấn trở về để không thêm mới liên hệ đó nữa và quay về màn hình trước đó.

2. Sửa liên hệ với khách hàng

B1: Nhấn vào người liên hệ tương ứng với liên hệ cần sửa

B2: Nhấn sửa

B3: Màn hình sửa liên hệ hiển thị – Hình 5

  • Có thể cập nhật khách hàng khác (1)
  • Sửa thông tin liên hệ, lưu ý các trường bắt buộc* phải điền đầy đủ thông tin
  • Nhấn cập nhật để thay đổi thông tin liên hệ, nhấn trở về để không thay đổi thông tin liên hệ đó nữa và quay trở lại màn hình trước đó.

3. Xóa liên hệ với khách hàng

B1, B2 giống sửa liên hệ với khách hàng

B3:  Màn hình sửa liên hệ hiển thị, nhấn nút xóa à màn hình thông báo xuất hiện – Hình 6. Nhấn xóa để xóa liên hệ với khách hàng, nhấn không để không xóa liên hệ với khách hàng đó nữa và quay về màn hình trước đó.

4. Tìm kiếm liên hệ với khách hàng

Trong màn hình tiêu chí lọc liên hệ, người dùng có thể tìm kiếm theo tiêu chí sau: người liên hệ, chức vụ, giới tính, khách hàng, số di động, email, chủ sở hữu

B1: Điền thông tin vào ô tiêu chí lọc

B2: Nhấn nút : Tìm kiếm

5. Xuất khẩu khách hàng

TH1: Xuất khẩu tất cả liên hệ

  • Nhấn xuất khẩu

TH2: Xuất khẩu liên hệ được chọn hoặc tìm kiếm

Click  tương ứng với liên hệ muốn xuất khẩu – Xuất khẩu

6. Thêm email vào list

B1: Click  tương ứng với liên hệ muốn thêm email vào list – Thêm email vào list

B2: Màn hình thêm email vào list mailchimp hiển thị – Hình 11

  • Chọn: Chọn danh sách email
  • Những liên hệ được chọn ở B1, nếu muốn lọc theo tiêu chí trước khi thêm vào list mailchimp. Nhấn tiêu chí lọc liên hệ, màn hình tiêu chí lọc liên hệ hiển thị, người dùng có thể tìm kiếm theo các tiêu chí sau: tên khách hàng, người liên hệ, email, chức vụ, giới tính à Tìm kiếm à Chọn liên hệ à Thêm liên hệ vào list
  • Đối với trường hợp những liên hệ được chọn ở B1 không cần lọc liên hệ thì nhấn thêm liên hệ vào list để thêm email của liên hệ vào list danh sách mail chimp. Nhấn trở về để không thêm vào email vào list danh sách mail chimp nữa và quay về màn hình trước.