Ý nghĩa module khách hàng 

Khách hàng cho phép người dùng quản lí toàn bộ thông tin của khách hàng là môt tổ chức hay một cá nhân