1. Thêm mới khách hàng

Cho phép người dùng có thể thêm một hoặc nhiều khách hàng vào trong hệ thống .

Các bước thực hiện để thêm mới khách hàng

Bước 1: Khách hàng -> Nhấn vào biểu tượng

Bước 2: Nhập thông tin hợp lệ  cho các trường

Lưu ý:

 • Các trường gạch chân màu đỏ là trường bắt buộc, bao gồm: Chủ sở hữu, Tên và Mã
 • Trường Email phải nhập đúng định dang. Ví dụ abc@gmail.com
 • Trường Sốđiện thoại chỉ được nhập các kí tư: (, ), khoảng trắng, gạch nối trên, dấu cộng và chữ số . Ví dụ: (+84) 7300 – 4666
 • Trường Sinh nhật nhập theo định dạng: 9/8/1992

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để thêm tiềm năng vào hệ thống

 • Nhấn nút “LƯU VÀ MỚI” để thêm mới tiềm năng vào hệ thống và quay trở lại màn hình “Thêm khách hàng”
 • Nhân nút “Hủy bỏ” để quay trở về màn hình danh sách Khách hàng

2. Sửa khách hàng 

Các bước thưc hiển để sửa thông tin khách hàng

Bước 1: Khách hàng -> Trỏ chuột đến vị trí khách hàng cần Sửa-> Nhấn vào biểu tượng 

Bước 2: Nhập các thông tin hợp lệ trong màn  hình sửa khách hàng

Lưu ý:

 • Các trường gạch chân màu đỏ là trường bắt buộc, bao gồm: Chủ sở hữu, Tên và Mã
 • Trường Email phải nhập đúng định dang. Ví dụ abc@gmail.com
 • Trường Sốđiện thoại chỉ được nhập các kí tư: (, ), khoảng trắng, gạch nối trên, dấu cộng và chữ số . Ví dụ: (+84) 7300 – 4666
 • Trường Sinh nhật nhập theo định dạng: 9/8/1992

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để lưu khác hàng  vào hệ thống

 • Nhấn nút “LƯU VÀ MỚI” để thêm mới tiềm năng vào hệ thống và quay trở lại màn hình “Thêm khách hàng”
 • Nhân nút “Hủy bỏ” để quay trở về màn hình danh sách Khách hàng

3. Xóa khách hàng

Các bước thực hiện để xóa khách hàng trong hệ thống

Bước 1: Khách hàng -> Click vào checkbox của khách hàng cần xóa -> Xóa khách hàng

Bước 2: Hiển thị màn hình Xóa khách hàng -> Nhấn nút Xóa để xóa khách hàng khỏi hệ thống

 • Nhấn nút Hủy để quay về màn hình danh sách khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.