Kho hàng: Là nơi lưu trữ toàn bộ hàng hóa của đơn vị kinh doanh. Hàng hóa sẽ được phân chia vào các kho phù hợp với quy trình của mỗi doanh nghiệp

  • Thêm mới kho hàng

Để thêm mới kho hàng: Chọn Kho hàng -> Chọn Thêm mới -> Điền các thông tin về kho hàng. Tích chọn người dùng quản lý. Người dùng quản lý là người có thể xem số lượng hàng còn trong kho -> Chọn Lưu để lưu kho

  • Nhập khẩu hàng tồn kho

Người dùng có thể nhập nhiều hàng tồn kho qua file excel cùng một lúc

Chọn Chọn Kho hàng -> Nhập khẩu hàng tồn kho -> Lấy mẫu nhập khẩu -> Nhập nội dung của hàng hóa theo đúng các key tương ứng trên file nhập khẩu -> Lưu file ->  Chọn tệp mẫu vừa tạo -> Nhấn nút nhập khẩu.

Nhập khẩu hàng tồn kho

Nếu đã có hàng trong kho thì nhập số lượng tồn sẽ cộng thêm số lượng của hàng vào kho đó

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.