Lãi lỗ hợp đồng có thể tính theo nhiều công thức khác nhau, người dùng có thể vào thiết lập quy trình để chọn công thức phù hợp.

 

  • Có thuế:Tổng tiền thanh toán –  (Giá vốn + thuế )* số lượng – Chi phí

Lãi lỗ danh nghĩa = Giá trị hợp đồng – Tổng giá vốn ( đã tính thuế) – Chi phí = 15.000.000 – 12.600.000 – 100.000 = 2.300.000

Lãi lỗ hiện tại = Tổng tiền thanh toán – Tổng giá vốn ( đã tính thuế )- Chi phí = 1.500.000 – 12.600.000- 100.000 = -11.200.000

Tỷ lệ lãi lỗ danh nghĩa = Lãi lỗ danh nghĩa / ( Giá vốn + Chi phí ) * 100% = 2.300.000/ ( 12.600.000 + 100.000 ) * 100%=18 %

Tỷ lệ lãi lỗ hiện tại = Lãi lỗ hiện tại / ( Giá vốn + Chi phí )* 100% = -11.200.000 / ( 12.600.000 + 100.000 )* 100% = -88%

  • Không thuế: Tổng tiền thanh toán – Giá vốn * số lượng – Chi phí

Lãi lỗ danh nghĩa = Giá trị hợp đồng – Tổng giá vốn ( không thuế) – Chi phí = 15.000.000 – 12.000.000 – 100.000 = 2.900.000

Lãi lỗ hiện tại = Tổng tiền thanh toán – Tổng giá vốn ( không thuế )- Chi phí = 1.500.000 – 12.000.000- 100.000 = -10.600.000

Tỷ lệ lãi lỗ danh nghĩa = Lãi lỗ danh nghĩa / ( Giá vốn + Chi phí ) * 100% = 2.900.000/ ( 12.000.000 + 100.000 ) * 100%=24 %

Tỷ lệ lãi lỗ hiện tại = Lãi lỗ hiện tại / ( Giá vốn + Chi phí )* 100% = -10.600.000 / ( 12.000.000 + 100.000 )* 100% = -88%

  • Hợp đồng mua vào = Giá trị HĐ bán ra – Chi phí – Giá trị HĐ mua vào

Lãi lỗ danh nghĩa = Giá trị HĐ bán ra- Chi phí – Giá trị HĐ mua vào = 15.000.000 – 100.000 – 400.000=14.500.000

Lãi lỗ hiện tại = Tổng tiền thanh toán – Chi phí – Giá trị HĐ mua vào = 1.500.000 – 100.000 -400.000 = 1.000.000

Tỷ lệ lãi lỗ danh nghĩa = Lãi lỗ danh nghĩa / Giá trị HĐ mua vào * 100% = 14.500.000/ 15.000.000 * 100%=97 %

Tỷ lệ lãi lỗ hiện tại = Lãi lỗ hiện tại/ Giá trị HĐ mua vào * 100% = 1.000.000/ 15.000.000 * 100% = 7%

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.