Những hàng hóa không nhập sẵn vào kho hay những hàng hóa phát sinh cần mua của nhà cung cấp để thực hiện hợp đồng, người dùng sẽ vào tab nhà cung cấp trong chi tiết hợp đồng để thêm mới. Hợp đồng mua vào sẽ được tính toán trong lãi lỗ hợp đồng

Ví dụ: Một công ty tổ chức sự kiện tổ chức một đám cưới cho khách hàng, những dịch vụ ( hàng hóa ) khách hàng  chọn: trang chí sân khấu. Để trang chí sân khấu, công ty cần mua hoa tươi để trang trí ( hàng hóa phát sinh, hàng hóa không nhập sẵn), khi đó người dùng vào tab nhà cung cấp trong chi tiết hợp đồng để tạo hợp đồng mua vào.

  • Thêm mới hợp đồng mua vào gắn với nhà cung cấp

Nhấn vào số hợp đồng – Các bảng trong chi tiết hợp đồng có tab nhà cung cấp, nhấn nhà cung cấp – Thêm mới – Màn hình thêm mới hợp đồng mua vào hiển thị, chọn nhà cung cấp, chọn hàng hóa – Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.