Định nghĩa các loại hàng hóa tùy thuộc tính chất sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp, sử dụng để phân loại hàng hóa trên hệ thống.

1. Thêm mới loại hàng hóa

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Loại hàng hóa

– Bước 2: Tại màn hình Loại hàng hóa > chọn Thêm mới

– Bước 3: Màn hình hiển thị popup Thêm mới loại hàng hóa. Tại đây người dùng chọn loại hàng hóa cấp cha (Hoặc chọn loại hàng hóa mặc định để loại đó ở cấp ngoài cùng)  > nhập thông tin tên, mã loại hàng hóa > Lưu

Màn Loại hàng hóa hiển thị:

  • Sơ đồ cây các loại hàng hóa lớn, loại hàng hóa con
  • Danh sách tất cả các loại hàng hóa & tổng số lượng hàng hóa trên hệ thống

2. Sửa loại hàng hóa

– Bước 1: Tại màn hình Loại hàng hóa > chọn loại hàng hóa cần sửa tại sơ đồ cây > Sửa loại hàng hóa

– Bước 2: Màn hình hiển thị popup Sửa loại hàng hóa. Tại đây người dùng thay đổi những thông tin cần thiết > Cập nhật để lưu thay đổi

3. Xóa loại hàng hóa

Cũng tại popup Sửa loại hàng hóa, người dùng chọn Xóa để xóa loại hàng hóa đó. Chọn Bỏ qua để hủy hành động xóa.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.