Định nghĩa các loại hàng hóa tùy thuộc tính chất sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp, sử dụng để phân loại hàng hóa trên hệ thống.

Click icon trên thanh menu và chọn Loại hàng hóa tại phần Danh mục để xem các loại hàng hóa.

Hình 1

Màn Loại hàng hóa hiển thị:

  • Sơ đồ cây các loại hàng hóa lớn, loại hàng hóa con
  • Danh sách tất cả các loại hàng hóa & tổng số lượng hàng hóa trên hệ thống

Hình 2

1. Thêm mới loại hàng hóa

Bước 1: Tại màn Loại hàng hóa, chọn Thêm mới

Hình 3

Bước 2: Màn hình hiển thị popup Thêm mới loại hàng hóa. Tại đây người dùng chọn loại hàng hóa cấp cha (Hoặc chọn loại hàng hóa mặc định để loại đó ở cấp ngoài cùng) & nhập thông tin tên, mã loại hàng hóa. Chọn Lưu để hoàn thành thêm mới.

Hình 4

2. Sửa loại hàng hóa

Bước 1: Tại màn Loại hàng hóa, click chọn loại hàng hóa cần sửa tại sơ đồ cây, sau đó chọn Sửa loại hàng hóa

Hình 5

Bước 2: Màn hình hiển thị popup Sửa loại hàng hóa. Tại đây người dùng thay đổi những thông tin cần thiết và chọn Cập nhật để lưu thay đổi.

Hình 6

3. Xóa loại hàng hóa

Cũng tại popup Sửa loại hàng hóa, người dùng chọn Xóa để xóa loại hàng hóa đó. Chọn Bỏ qua để hủy hành động thay đổi thông tin/xóa.

Hình 7

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.