Với tính năng lọc phiếu thu hỗ trợ người sử dụng dễ dang tìm kiếm các phiếu thu theo người nộp, người nhận, người tạo, sổ quỹ tiền mặt, trạng thái, thời gian tạo phiếu thu, lý do thu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.