Tính năng phân cấp khách hàng để phân loại khách hàng theo cấp bậc khác nhau để khi mua hàng được hưởng ưu đãi, chiết khấu của phân cấp đã thiết lập. Khách hàng có thể nhảy phân cấp tự động hoặc chủ động

  • Tạo phân cấp khách hàng

Mở rộng  – Danh mục – Phân cấp khách hàng – Thêm mới phân cấp khách hàng

Nếu thiết lập trạng thái tự động: bật khi khách hàng thỏa mãn điều kiện sẽ tự nhảy lên cấp độ mới.

Nếu thiết lập trạng thái tự động: tắt thì người dùng vào khách hàng, chọn khách hàng để sửa phân cấp – Nhấn vào tên khách hàng – Sửa – Chọn lại phân cấp khách hàng – Lưu

  • Lọc theo phân cấp khách hàng

Nhấn vào cấp độ – Tất cả các phân cấp khách hàng sẽ được hiển thị ra, nhấn vào cấp độ cần tìm kiếm – Khách hàng thuộc phân cấp khách hàng sẽ hiển thị

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.