Lọc và tìm kiếm web form là chức năng giúp người dùng tìm kiếm lại các web form đã tạo, bằng cách nhập một trong các tiêu chí cần tìm vào các ô tìm kiếm tương ứng ví dụ như : tìm kiếm theo tên form, theo khoảng ngày tạo form , theo loại form hoặc theo người tạo.

Các bước thực hiện:

Marketing -> Web form -> Nhập tiêu chí tìm kiếm vào các ô tìm kiếm tương ứng -> Nhấn nút “Tìm kiếm” -> Nhấn nút “Mặc định” để trở về màn hình danh sách form.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.