Nhật ký truy cập hệ thống (Logs) là nơi ghi lại các hành động thêm, sửa, xóa, nhập khẩu của các tài khoản trong hệ thống, giúp cho người quản lý có thể tra cứu lại các thông tin.

Mở rộng  – Quản trị – Logs. Hình 1

Hình 1

Nhật ký truy cập hệ thống có thể tra cứu theo các tiêu chí sau: Hành động, module, nhân viên, mô tả, ngày bắt đầu, tới ngày.

Điền 1 hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, ấn enter hoặc nhấn tìm kiếm, bản ghi thỏa mãn các tiêu chí sẽ được hiển thị.

Người quản lý có thể kiểm tra được hành động đó được thực hiện bởi tài khoản nào, thời điểm, ngày tháng nào, trong module gì.