Các bước thực hiện

Bước 1: Mở rộng -> Quản trị -> Thông tin chi nhánh -> sửa tại thông tin chi nhánh muốn xóa.

Hình 1

Bước 2: Tại màn hình ” sửa” -> “Xóa” để xóa thông tin chi nhánh,” Trở về” để không xóa thông tin chi nhánh. Hình 1

Hình 2