Bước 1: Chọn  -> Chọn Quản trị -> Chọn Thông tin chi nhánh -> Chọn “sửa”.

Hình 1

Bước 2: Hiển thị thông tin các trường. Người dùng thay đổi thông tin mong muốn -> nhấn ” Cập nhật” để thay đổi thông tin, nhấn ” trở về” để không lưu thông tin sửa nữa. Hình 2

Hình 2