Bước 1: Chọn  -> Chọn Quản trị -> Chọn Thông tin chi nhánh -> Chọn Thêm mới. Hình 1

Hình 1

Bước 2: Hiển thị màn hình bao gồm các trường để thêm thông tin chi nhánh. Người dùng điền các thông tin về chi nhánh của công ty -> Chọn Lưu để lưu thông tin chi nhánh hoặc chọn Trở về để không lưu thông tin chi nhánh và trở về trang trước. Hình 2

Hình 2

-> Lưu ý: Thông tin các trường có dấu (*) là bắt buộc nhập