Mỗi công ty sẽ có nhiều chi nhánh, module thông tin chi nhánh này nhằm mục đích tạo các chi nhánh khác nhau của công ty đó để phục vụ cho việc xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin chi nhánh của công ty.