Hiển thị thông tin của công ty nhằm mục đích khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin của công ty.

Chọn  -> Chọn Quản trị -> Chọn Thông tin công ty. Hình 1

Hình 1