Để xóa tỷ giá tiền tệ  người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Mở rộng  -> Quản trị -> Tỷ giá tiền tệ -> sửa tại tỷ giá muốn xóa. Hình 1

Hình 1

Bước 2: Hiển thị màn hình sửa -> kích nút ” xóa” để xóa tỷ giá giá tiền tệ, ” trở về” để không xóa tỷ giá tiền tệ nữa. Hình 2

Hình 2