Để sửa tỷ giá tiền tệ người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Mở rộng  -> Quản trị -> Tỷ giá tiền tệ-> Sửa. Hình 1

Hình 1

Bước 2: Người dùng sửa các giá trị mong muốn tại các trường -> nhấn “Cập nhật” để lưu thông tin sửa, ” trở về” để không lưu thông tin vừa sửa. Chú ý thông tin trường có dấy (*) là bắt buộc. Hình 2

Hình 2