Người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn  -> Chọn Quản trị -> Chọn Tỷ giá tiền tệ -> Chọn Thêm mới. Hình 1

Hình 1

Bước 2: Điền các thông tin về tiền tệ -> Chọn Lưu để lưu thông tin tiền tệ hoặc chọn “trở về” để trở về trang trước. Hình 2

Hình 2

  • Để cài đặt mặc định tỷ giá tiền tệ sử dụng trong đơn hàng, báo giá, hợp đồng -> Chọn Mặc định ở cột Hành động của Danh sách tỷ giá tiền tệ. Hình 3
  • Hình 3