Tổng quan

Module người dùng quản lý thông tin người sử dụng (các tài khoản người dùng) Phần mềm của Công ty. Đăng nhập vào tài khoản User–> Click Module Người dùng, giao diện hiển thị như hình 1

Hình 1

Thêm mới người dùng

Để thêm mới người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Vào module người dùng -> -> Màn hình hiển thị trang thêm mới. Người dùng điền đầy đủ các thông tin bắt buộc ( thông tin có gạch đỏ tại chân). Hình 2

Hình 2

Lưu ý:

  • Các trường gạch đỏ là trường băt buộc: Bao gồm cả 2 trường Email và Vai trò đều bắt buộc
  • Trường Email: phải đúng định dạng, không trùng với Email đã tồn tại trong hệ thống
  • Trường vai trò: Là trường chọn dưới dạng select, vai trò được hiểu là các quyền mà người dùng đó sẽ được sử dụng trong hệ thống nếu chấp nhận lời mời, Vai trò được thêm từ Module cai trò
  • Số lương Người dùng phải <= số lượng Người dùng của gói sử dụng mà khách hàng đăng ký ( Ví dụ: khách hàng đăng ký gói 5 Người dùng thì số lượng Người dùng hoạt động trên hệ thống không được vượt quá 5 người). Khi số lượng người dùng đã đạt số lượng tối đa của gói đăng ký thì không thể gửi thêm lời mời tới bất kỳ người dùng nào khác.

Bước 2: Sau khi Nhập thông tin và kích chọn Mời:    hệ thống sẽ gửi 1 Email đến Email được mời.  Mail có dạng như hình 2. Người dùng kích vào Link để chấp nhận lời mời.

Hình 2

Bước 3: Màn hình hiển thị như hình 3 nếu người dùng đã từng đăng ký tài khoản, hoặc hiển thị như hình 4 nếu là mail mới hoàn toàn.

Hình 3

Hình 4