Thêm mới phòng ban

Các bước để xóa phòng ban như sau:

Bước 1: Trên menu người dùng kích chọn module phòng ban. Hình 1

Hình 1

Bước 2: Click  -> Hiển thị trang thêm mới, điền đầy đủ thông tin hợp lên -> Lưu

Hình 2

Sửa phòng ban

Các bước sửa phòng ban

Bước 1: Tại danh sách phòng ban người dùng click chọn 

Hình 3

Bước 2: Màn hình hiển thị trang sửa thông tin -> sau khi sửa người dùng -> Lưu để lưu thao tác mới.

Hình 4

Xóa phòng ban

Bước 1: Để xóa phòng ban người dùng click ô vuông ->  -> xóa phòng ban.

Hình 5

Bước 2: Hiển thị trang comfirm thao tác xóa -> click xóa để xóa phòng ban. Không muốn xóa thì click nút hủy.

Hình 6