Ticket là module giao và nhận công việc tự động. Ticket có thể gắn với khách hàng.

Người tạo ticket là những người được cấp quyền tạo ticket. Các trạng thái của ticket: Chưa thực hiện, đang thực hiện, đang chờ, đã hoàn thành giúp người tạo ticket biết được trạng thái của công việc và mô tả lại nguyên nhân, kết quả hỗ trợ.

Ví dụ: Nhân viên kinh doanh có thể tạo ticket về chăm sóc khách hàng cho nhân viên support hỗ trợ khách hàng

Người thực hiện ticket là những người được giao việc thực hiện ticket. Người thực hiện chính là những nhân viên thuộc các nhóm hỗ trợ phụ trách thực hiện các loại ticket

Các bước tạo ticket:

Chọn admin -> chọn Ticket -> chọn Tạo mới ticket: Nhập tiêu đề, nội dung, chọn loại ticket, nếu ticket gắn với khách hàng -> chọn khách hàng -> chọn Lưu để lưu ticket

Tạo mới ticket

Nếu ticket gắn với khách hàng, có thể thêm mới ticket ở phần chi tiết của khách hàng -> chọn ticket -> chọn thêm mới

Các  ticket được tạo sẽ tự động nhảy về người thực hiện có mức ưu tiên hơn, phụ trách nhóm chứa loại ticket đó

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.