Nguồn gốc là tất cả những nguồn mà dữ liệu khách hàng đổ về phần mềm, hỗ trợ phân loại khách hàng để đánh giá nguồn nào mang lại nhiều khách hàng tiềm năng và áp dụng chiến lược chăm sóc khác nhau.

1. Thêm mới nguồn gốc

Bước 1: Click icon  trên thanh menu và chọn Nguồn gốc ở phần Danh mục

Hình 1

Bước 2: Tại màn Nguồn gốc, chọn Thêm mới

Hình 2

Bước 3: Tại màn Thêm mới Nguồn gốc, nhập 2 trường Key và Tên. Sau đó chọn Lưu để hoàn thành thêm mới

  • Key: Từ khóa chính
  • Tên: Tên hiển thị đầy đủ của nguồn gốc

 

Hình 3

2. Sửa nguồn gốc

Bước 1: Tại màn Nguồn gốc, chọn Sửa tại bản ghi cần thay đổi

Hình 4

Bước 2: Thay đổi các thông tin Key và Tên, sau đó chọn Cập nhật để lưu dữ liệu sửa

Hình 5

3. Xóa nguồn gốc

Bước 1: Tại màn Nguồn gốc, chọn Sửa bản ghi cần xóa

Bước 2: Chọn Xóa

Hình 6

Bước 3: Màn hình hiển thị popup để xác nhận hành động xóa. Chọn Có để xóa, chọn Không để hủy hành động xóa

Hình 7

4. Tìm kiếm nguồn gốc

Tại màn Nguồn gốc , nhập từ khóa Key hoặc Tên sau đó chọn Tìm kiếm để tìm kiếm nguồn gốc.

Hình 8

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !