Nhận chuyển khoản

Nhận chuyển khoản: Là module người dùng sử dụng để thêm mới những khoản thu nhận được qua ngân hàng mà khách hàng hoặc các đối tượng khác nộp gửi vào qua tài khoản của công ty.

  • Thêm mới chứng từ nhận chuyển khoản:

Quỹ ->Thu/Chi ngân hàng ->  Nhấn nút “Nhận chuyển khoản” -> Chọn đối tượng nộp khách hàng/khác ->Nhấn nút “Chọn khách hàng” -> Chọn khách hàng trong danh sách -> Nhập số tiền -> Chọn người phụ trách -> Chọn tài khoản nhận -> Nhấn nút “Lưu”. 

Lưu ý: Khi chứng từ nhận CK ở trạng thái Đã xác nhận thì tiền mới được cộng vào tài khoản ngân hàng

  • Sửa chứng từ nhận chuyển khoản:

Quỹ ->Thu/Chi ngân hàng -> Nhấn vào Sửa trong cột hành động của phiếu nhận CK-> Nhập những thông tin được phép sửa -> Nhấn nút Cật nhật

  • Cách xóa chứng từ chuyển khoản:

Quỹ ->Thu/Chi ngân hàng -> Nhấn vào Sửa trong cột hành động -> Nhấn nút Xóa-> Nhấn nút xác nhận xóa/không.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.