Người dùng có thể thiết lập nhiều nhóm khách hàng trong Loại khách hàng để phục vụ cho mục đích sử dụng. 

1. Thêm mới Nhóm khách hàng
 • Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt và chọn Nhóm khách hàng trong menu xổ xuống

 • Bước 2 : Tại màn Danh mục Nhóm Khách hàng, người dùng chọn Thêm mới

 • Bước 3 : Tại cửa sổ thêm mới Nhóm Khách hàng, người dùng điền đủ các trường theo thông tin cần thiết, trong đó các trường bắt buộc gồm Nhóm khách hàng,  Loại khách hàng.

=> Lưu ý: Khi người dùng nhập Điểm trong Nhóm khách hàng khi thêm mới, thì hệ thống sẽ tự động cập nhật điểm cho khách hàng này. Xem thêm Thiết lập điểm tiềm năng

 • Bước 4: Nhấn Lưu

2. Chỉnh sửa Nhóm khách hàng
 • Bước 1 : Tại màn danh mục Nhóm khách hàng, nhấn Sửa tại bản ghi người dùng muốn chỉnh sửa

 • Bước 2 : Tại cửa sổ chỉnh sửa Nhóm khách hàng , người dùng thay đổi thông tin nhóm
 • Bước 3: Nhấn Cập nhật để lưu lại thông tin thay đổi

3. Xóa Nhóm khách hàng
 • Bước 1 : Tại màn danh mục Nhóm khách hàng, nhấn Sửa tại bản ghi người dùng muốn chỉnh sửa

 • Bước 2 : Tại cửa sổ chỉnh sửa Nhóm khách hàng, chọn nút Xóa
 • Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa khách hàng hoặc Không xóa khách hàng để xóa nhóm khách hàng

 • Người dùng chọn Xóa khách hàng : Khi chọn button này, tất cả khách hàng mà người dùng đã xếp vào nhóm này sẽ được xóa đi cùng với Nhóm khách hàng đã chọn xóa
 • Người dùng chọn Không xóa khách hàng : Khi chọn button này, tất cả khách hàng mà người dùng đã xếp vào nhóm này sẽ được giữ lại , chỉ có Nhóm khách hàng được xóa đi

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.