Khi cần nhập hàng từ nhà cung cấp, người dùng sử dụng tính năng phiếu nhập để lưu giữ thông tin nhập hàng gồm thời gian, thông tin hàng hóa và số lượng nhập, thông tin nhà cung cấp và kho nhập.

Phiếu nhập ở trạng thái chưa xác nhận: hàng hóa chưa được tính trong kho nhập

Phiếu nhập ở trạng thái đã xác nhận: số lượng hàng nhập trong kho sẽ tự động tăng theo số lượng trong phiếu nhập

  • Thêm mới phiếu nhập

Chọn Kho hàng -> Chọn Phiếu nhập -> Chọn Thêm mới: lựa chọn nhà cung cấp/ hàng hóa có sẵn trong hệ thống hoặc thêm mới nhà cung cấp/ hàng hóa. Chọn trạng thái của đơn hàng, kho hàng và thời gian nhập hàng -> Chọn Lưu để lưu thông tin nhập hàng

Thêm mới phiếu nhập

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.