Phiếu thu: Ghi lại tất cả những khoản thu tiền với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, giúp cho kế toán dễ dàng quản lý thu/chi của doanh nghiệp