Phiếu chi: Ghi lại tất cả những khoản chi tiền với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, giúp cho kế toán dễ dàng quản lý thu/chi của doanh nghiệp

  • Thêm mới phiếu chi

B1: Chọn Quỹ -> Chọn Phiếu chi -> Chọn Thêm mới

Thêm mới phiếu chi

Chọn phiếu chi cho nhân viên, nhà cung cấp, chiến dịch, khách hàng hoặc chi khác

Nếu trạng thái xác nhận chưa xác nhận -> sổ quỹ tiền mặt không thay đổi. Nếu trạng thái xác nhận phiếu chi đã xác nhận -> Sổ quỹ tiền mặt trừ đi giá trị của phiếu chi

B2: Chọn Lưu để lưu thông tin phiếu chi

  • Sửa phiếu chi

Để sửa các thông tin người nhận, sổ quỹ hay mã phiếu chi, người dùng chọn Sửa phiếu chi tương ứng > Sửa thông tin > chọn Cập nhật

  • Xóa phiếu chi

Với những phiếu chi có số tiền hay ngày chi sai, người dùng Xóa phiếu  chi và tạo phiếu chi mới bằng cách: Chọn Sửa phiếu chi tương ứng > Chọn Xóa

  • Lọc phiếu chi

Với tính năng lọc phiếu chi hỗ trợ người sử dụng dễ dang tìm kiếm các phiếu chi theo số phiếu, người nhận, người phụ trách, người tạo, sổ quỹ tiền mặt, trạng thái, thời gian tạo phiếu chi, lý do chi.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.