Tệp đính kèm là các tài liệu như báo giá, hợp đồng,… Tệp đính kèm có thể gắn hoặc không gắn với tiềm năng. Người dùng có thể xem và quản lý tất cả các tệp tài liệu đã tải lên phần mềm, các file excel nhập khẩu tiềm năng,…