Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng.

Khách hàng có thể thêm vào nhóm khách hàng chung tự động hoặc chủ động.

  • Tự động thêm khách hàng vào nhóm khách hàng chung

Cài đặt thiết lập khách hàng chung, khách hàng thỏa mãn điều kiện sẽ tự động được chuyển vào nhóm khách hàng chung

  • Chủ động thêm khách hàng vào nhóm khách hàng chung

Tích  tương ứng với khách hàng muốn thêm vào nhóm khách hàng chung – Thao tác – Thêm khách hàng chung – Lưu

Để xem danh sách khách hàng chung, người dùng vào module khách hàng, nhấn vào khách hàng chung

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ