Quản lý người dùng là tính năng quản lý danh sách nhân viên có trên hệ thống, nhân viên thuộc phòng ban nào, có quyền là gì, có chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng là gì.

Thêm mới nhân viên là chức năng tạo tài khoản cho các nhân viên, giúp nhân viên đăng nhập được vào hệ thống.

Để thêm mới nhân viên, người dùng thao tác như sau:

Bước 1:  Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2:  Mở rộng  – Quản trị – Quản lý người dùng – Thêm mới – Hình 1

 

Hình 1

Bước 3: Màn hình hiển thị trang thêm mới người dùng bao gồm các thông tin như hình 2. Người dùng kích chọn thêm mới

Hình 2

Bước 4: Người dùng điền đầy đủ thông tin vào các trường như thao tác hướng dẫn hình 3. Thông tin các trường có hình (*) Là bắt buộc phải nhập. Người dùng nhấn ” lưu” để thêm mới nhân viên, nhấn ” trở về” để không thêm mới nhân viên và quay về màn hình danh sách.

Hình 3

Sau khi thêm mới nhân viên, admin cần phân quyền cho tài khoản để nhân viên có thể sử dụng các tính năng của phần mềm.