Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Mở rộng  – Quản trị – Quản lý người dùng – > thao tác như hình 1.

Bước 2: Màn hình hiển thị như hình 2 -> kích chọn ” sửa”

Bước 3: Sửa các thông tin người dùng muốn -> Kích chọn ” cập nhật” để lưu thay đổi, ” trở về” để không lưu thay đổi và quay về màn hình danh sách nhân viên. Thao tác như hình 3

Hình 3