Khi tạo mới tài khoản nhân viên, admin cần phân quyền cho các tài khoản để nhân viên có thể sử dụng các tính năng khác nhau trên hệ thống

Để phân quyền cho tài khoản của nhân viên, người dùng thao tác như sau:

Bước 1Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Mở rộng  – Quản trị – Quản lý người dùng – Phân quyền – Hình 1

Hình 1

Bước 3:  Màn hình phân quyền cho nhân viên hiển thị – Hình 2. Tích  tương ứng với nhóm quyền phù hợp. Để có nhóm quyền người dùng xem hướng dẫn bài nhóm quyền.

Nhấn cập nhật để phân quyền cho tài khoản nhân viên đó.

Nhấn trở về để không lưu thay đổi.

Hình 2