Có 2 cách thêm mới ticket:

  • Thêm mới ticket từ màn hình chi tiết của khách hàng

B1: Chọn chi tiết khách hàng > Chọn Ticket > Chọn Thêm mới

B2: Nhập các thông tin ticket cần hỗ trợ

 

B3: Chọn Lưu

  • Thêm mới ticket ở giao diện của ticket

B1: Chọn Tên đăng nhập > Chọn Ticket

B2: Nhập thông tin ticket: nếu ticket gắn với khách hàng > chọn khách hàng

B3: Chọn Lưu

  • Sửa ticket

Khi ticket ở trạng thái chưa giao việc, người dùng có thể sửa các thông tin của ticket: Hạn hoàn thành, khách hàng, loại ticket, tiêu đề, nội dung bằng cách:

B1: Chọn tab Chưa giao việc của ticket > Chọn Sửa

B2: Nhập thông tin cần thay đổi

B3: Chọn Cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.