Kho hàng: Là nơi lưu trữ toàn bộ hàng hóa của đơn vị kinh doanh. Hàng hóa sẽ được phân chia vào các kho phù hợp với quy trình của mỗi doanh nghiệp

  • Thêm mới kho hàng

Để thêm mới kho hàng: Chọn Kho hàng -> Chọn Thêm mới -> Điền các thông tin về kho hàng. Tích chọn người dùng quản lý. Người dùng quản lý là người có thể xem số lượng hàng còn trong kho -> Chọn Lưu để lưu kho(Hình 1)

Hình 1

  • Sửa kho hàng

Thao tác để sửa kho hàng: Kho hàng- Chọn hành động sửa ở kho hàng cần sửa – Sau đó nhập thông tin cần sửa rồi nhấn nút Cập nhật (Hình 2)

Hình 2

  • Xóa kho 

Thao tác để xóa kho hàng:  Kho hàng-Chọn hành động sửa ở kho hàng cần xóa -Sau đó tích chọn nút Xóa để xóa kho đó . (Hình 3)

Hình 3