Module mẫu là danh sách các mẫu đơn hàng và báo giá được thiết kế sẵn và được thiết kế dưới dạng một file (tập tin) HTML. Mẫu dùng để in đơn hàng và in báo giá.

1. Thêm mới mẫu báo giá

Bước 1

Người dùng click nút More -> Click module Mẫu (Hình 1)

Hình 1

Bước 2

Chọn Tab “Báo giá” -> Nhấn nút “Tạo mới” (Hình 2)

Hình 2

Bước 3

Hiển thị pop up chọn mẫu -> Click nút Chọn (Hình 3)

Hình 3

Bước 4

  • Người dùng Kéo thả các biểu tưởng Tab bên trái  sang Tab bên phải để thực hiện sửa hay thêm các thông tin muốn chèn vào mẫu báo giá. Thông tin chèn bao gồm dữ liệu dạng text, table, columns. (Hình 4,5)

Hình 4

Hình 5

Lưu ý:

  •  Nếu người dùng “Không muốn hiển thị tiêu đều mẫu” thì có thể bỏ tích chọn đi hoặc sửa tên tại Tab Thuộc tính văn bản (Hình 6)

Hình 6

  • Nếu người dùng Không muốn hiển thị Logo công ty hoặc muốn căn chỉnh hay thay ảnh logo công ty thì người dùng vào Tab Header để thay đổi. (Hình 7)

Hình 7

Bước 5

Nhập tên mẫu -> Click nút Lưu để thêm mới mẫu hoặc click nút Hủy để không thêm mới và quay về màn hình danh sách mẫu. (Hình 8)

Hình 8

2. Sửa mẫu báo giá

Bước 1

Người dùng click nút More -> Click module Mẫu (Hình 9)

Hình 9

Bước 2

Chọn Tab “Báo giá” -> Click vào tên mẫu báo giá cần sửa (Hình 10)

Hình 10

Bước 3

Hiển thị màn hình Sửa như ở bước 4 phần Thêm mới mẫu -> Thao tác sửa báo giá -> Click Lưu để cập nhật thay đổi.

3. Xóa mẫu báo giá

Bước 1

Người dùng click nút More -> Click module Mẫu (Hình 11)

Hình 11

Bước 2

Chọn Tab “Báo giá” -> Click vào checkbox cạnh tên mẫu báo giá cần xóa (Hình 12)

Hình 12

Bước 3

Hiển thị pop up xác nhận xóa -> Người dùng click nút Xóa để tiếp tục xóa mẫu & click nút Hủy để không xóa mẫu đã chọn. (Hình 13)

Hình 13

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.