Người dùng thực hiện theo thao tác sau:

Bước 1: Mở rộng  – Quản trị – Tham số hệ thống – Cập nhật – Màn hình thông tin hệ thống hiển thị

Hình 1

CrmViet sẽ thiết lập sẵn cho người dùng cột thông tin hệ thống bên trái và thông tin active key, người dùng sẽ thiết lập lại cột thông tin hệ thống bên phải sao cho phù hợp.

Mã khách hàng: Tự động tăng hoặc nhập thủ công

Ngày tạo khách hàng: Tự động hoặc nhập thủ công

Số ngày nhắc việc, sốngày nhắc khách hàng thành lập, số ngày nhắc sinh nhật liên hệ,  số ngày nhắc hết hạn hợp đồng, số ngày nhắc tiến độ thanh toán, nhấn cập nhật