• Tìm kiếm khách hàng

Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng theo các tiêu chí sau: Mã khách hàng, tên khách hàng, chủ sở hữu, mã số thuế, email, điện thoại.

Điền 1 hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, ấn enter hoặc nhấn nút Tìm kiếm  , khách hàng thỏa mãn các tiêu chí sẽ được hiển thị.

Lưu ý: Tiêu chí điện thoại có thể điền số điện thoại của liên hệ, nếu số điện thoại  liên hệ đã có trên phần mềm sẽ hiển thị ra thông báo:  Số điện thoại xxx đã tồn tại trong liên hệ của khách hàng xxx/ chủ sở hữu xxx

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.