KPI là module đánh giá hiệu suất làm việc tổng hợp của một nhân viên

  • Thêm mới danh sách KPI

Mở rộng  – Quản trị – Danh sách KPI – Thêm mới – Điền tên KPI, loại KPI theo ngày / tuần / tháng.

Thêm tiêu chí : Doanh thu, thanh toán, giao dịch, khách hàng mới , ticket hoặc công việc.

Điền cột trọng số hoặc điểm cho các tiêu chí. Nếu điền trọng số thì tổng trọng số phải bằng 100 %

Tích  tương ứng với tiêu chí được tính tối đa và nhấn lưu.

Ví dụ: Tiêu chí thanh toán: 35.000.000 VNĐ được tính trọng số 40 %, hoặc 15 điểm. Khi được tích tối đa, nhân viên đạt thanh toán 40.000.000 VNĐ sẽ đạt trọng số 45, 7 % hoặc 17, 1 điểm.

Cách tính tối đa:  (  Trọng số/ thanh toán dự kiến ) * thanh toán thực tế hoặc (  Điểm / thanh toán dự kiến ) * thanh toán thực tế )

  • Chi tiết KPI

Nhấn vào chi tiết KPI để xem tiêu chí, nhân viên được áp dụng KPI

  • Áp dụng KPI cho nhân viên

Mở rộng  – Quản trị – Quản lý người dùng : Có thể đặt chỉ tiêu cho toàn bộ nhân viên, cho phòng ban hoặc cho từng nhân viên.

Để  đặt chỉ tiêu cho toàn bộ nhân viên, chọn đặt chỉ tiêu cho toàn bộ nhân viên, chọn KPI muốn áp dụng, từ ngày, đến ngày, nhấn lưu

Để đặt chỉ tiêu cho phòng ban, chọn đặt chỉ tiêu cho toàn bộ nhân viên, bỏ tích chọn  chọn toàn bộ nhân viên, chọn phòng ban cần áp dụng KPI, chọn KPI, khoảng thời gian và nhấn lưu

Đối với đặt KPI cho từng nhân viên, nhấn  vào hành động chỉ tiêu tương ứng nhân viên và thêm mới KPI cho nhân viên đó.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.