KPI là module đánh giá hiệu suất làm việc tổng hợp của một nhân viên

Ap dụng KPI cho nhân viên theo hướng dẫn: KPI nhân viên

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.