Báo cáo tổng hợp doanh thu theo khách hàng sẽ tính tổng giá trị hợp đồng bán ra theo từng khách hàng.

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo tổng hợp doanh thu theo khách hàng.

Bước 2: Chọn nhóm khách hàng, nhập khoảng thời gian, trạng thái hợp đồng, loại hợp đồng muốn xuất báo cáo.

Bước 3: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo HTML sau khi xuất ra.

Ghi chú:

  • Doanh thu = Tổng giá trị các hợp đồng của khách hàng đó.
  • VAT = Tổng giá trị thuế các hợp đồng của khách hàng.

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ