Trạng thái duyệt : Là thứ tự từng bước mà người dùng thiết lập và phần quyền cho từng người. Ai được phân quyền mới được phép vào duyệt trạng thái đó. Trạng thái duyệt được coi giống như một chữ kí, xác nhận rằng phiếu nhập, phiếu xuất hay hợp đồng bán ra đó đã được kí duyệt đến bước nào.

Trạng thái duyệt thực hiện theo hướng dẫn: Trạng thái duyệt

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.