Trạng thái duyệt : Là thứ tự từng bước mà người dùng thiết lập và phần quyền cho từng người. Ai được phân quyền mới được phép vào duyệt trạng thái đó. Trạng thái duyệt được coi giống như một chữ kí, xác nhận rằng phiếu nhập, phiếu xuất hay hợp đồng bán ra đó đã được kí duyệt đến bước nào.

Các bước thực hiện:

  • Thêm mới trạng thái

Nhấn vào  -> Vào mục danh mục -> Vào mục trạng thái duyệt -> Thêm mới -> Nhập tên trạng thái -> Chọn trạng thái duyệt cho hợp đồng bán ra/phiếu nhập/phiếu xuất -> Nhập mô tả (nếu cần) ->Lưu.

  • Thay đổi thứ tự duyệt

Nhấn vào  -> Vào danh mục -> Vào mục trạng thái duyệt -> Nhấn vào thay đổi thứ tự các bước -> Chọn trạng thái muốn thay đổi -> Sắp xếp lại thứ tự từng bước -> Cập nhật.

  • Cấp quyền duyệt

Nhấn vào  -> Vào danh mục -> Vào trạng thái duyệt -> Nhấn vào cấp quyền -> Tích chọn nhân viên muốn cấp quyền -> Nhấn vào nút cấp quyền.

  • Sửa trạng thái duyệt

Nhấn vào  -> Vào danh mục -> Vào trạng thái duyệt -> Nhấn vào sửa-> Nhập thông tin muốn sửa -> Nhấn nút cập nhật.

  • Xóa trạng thái duyệt

Nhấn vào  -> Vào danh mục -> Vào trạng thái duyệt -> Nhấn vào xóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.