Đơn hàng thường dùng cho các đơn vị bán lẻ, không có tính toán công nợ. Trạng thái của đơn hàng giúp cho người dùng kiểm soát được tình trạng các đơn hàng. CrmViet mặc định sẵn 5 trạng thái đơn hàng: Chưa xác nhận, đã xác nhận, đã giao, đã hủy, trả về.

  • Thay đổi trạng thái đơn hàng

Khi thêm mới đơn hàng, trạng thái của đơn hàng mặc định là chưa xác nhận. Người dùng cần phải thay đổi trạng thái đơn hàng.

Nhấn vào số đơn hàng – next đến trạng thái phù hợp – Thay đổi trạng thái – Xác nhận

Lưu ý: Từ trạng thái đã giao mới chuyển được sang trạng thái trả về.

Khi next thay đổi trạng thái bị nhầm có thể bấm nút hủy để quay về trạng thái trước khi nhấn next.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.