Thêm chức vụ

Các bước để thêm chức vụ:

Bước 1: Người dùng vào menu ->  -> Click module chức vụ

 

Hình 1

Bước 2: Người dùng click -> Màn hình hiển thị trang thêm mới -> Điền đầy đủ thông tin -> Lưu

Hình 2

Sửa chức vụ

Bước 1: Từ danh sách chức vụ -> click  . Hình 3

Hình 3

Bước 2: Màn hình hiển thị trang sửa thông tin -> Sửa thông tin hợp lệ -> lưu

Hình 4

Xóa chức vụ

Bước 1: Người dùng click ô vuông ->  -> Xóa chức vụ. Hình 1

Hình 1

Bước 2: Hiển thị màn hình danh sách -> Xóa

Hình 5