Báo cáo chi tiết bán hàng là báo cáo thể hiện chi tiết số lượng của mỗi hàng hóa được bán đi trong từng hợp  đồng của mỗi nhân viên, trong khoảng thời gian xuất báo cáo. Trong báo cáo chi tiết bán hàng, người dùng có thể lựa chọn xuất theo chi tiết hàng hóa hoặc xuất theo loại hàng hóa.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết  bán hàng

Bước 2: Nhâp thông tin hàng hóa, Nhập khoảng thời gian, Chọn phòng ban, Chọn nhân viên ->Tìm kiếm

Bước 3: Xuất báo cáo

  • Báo cáo Xuất chi tiết hàng hóa là báo cáo xuất ra lần lượt cụ thể từng hàng hóa thuộc từng hợp đồng, theo đúng thứ tự ngày tháng và số hợp đồng tăng dần.

Cách xuất: Tích chọn hàng hóa cần xuất -> Chọn định dạng báo cáo cần xuất

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

  • Báo cáo Xuất theo loại hàng hóa là báo cáo xuất ra lần lượt cụ thể từng loại hàng hóa thuộc hợp đồng, theo đúng thứ tự ngày tháng và số hợp đồng tăng dần.

Cách xuất: Tích chọn hàng hóa cần xuất -> Chọn định dạng báo cáo cần xuất

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ