Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng : Là báo cáo khi xuất ra sẽ đưa ra danh sách tất cả những khách hàng đã mua hàng trong khoảng thời gian đó. Trong mỗi khách hàng, báo cáo sẽ liệt kê lần lượt từng hợp đồng mà khách đã có trong khoảng thời gian đó, và chi tiết những hàng hóa được mua trong mỗi hợp đồng với giá trị là bao nhiêu.

Đối với báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng, thường được các bên bán hàng xuất và in ra để bàn giao cho bên giao hàng, vì từ báo cáo này người giao cũng đã có đủ được những thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng như tên, số điện thoại, địa chỉ, hàng hóa, thành tiền,…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết  bán hàng theo khách hàng

Bước 2:  Nhập thông tin khách hàng/loại khách hàng , Nhập khoảng thời gian , Chọn phòng ban/Nhân viên-> Nhấn Tìm kiếm

Bước 3: Tích chọn khách hàng -> Chọn định dạng báo cáo cần xuất

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

  • Số lượng : Tổng số lượng của hàng hóa trong hợp đồng đó.
  • Đơn giá : Là giá xuất hàng hóa.
  • Thành tiền : Là tổng giá trị của số lượng * giá xuất của mỗi hàng hóa trong từng hợp đồng – giá trị hàng trả lại.
  • Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa trả lại trong chi tiết mỗi hợp đồng = Đơn giá * số lượng.
  • Tổng sau thuế = Đơn giá * số lượng + Thuế – Giá trị trả lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.