Báo cáo lợi nhuận là báo cáo thống kê được lợi nhuận trên từng hợp đồng bán ra

Bước 1: Báo cáo ->Báo cáo bán hàng -> Báo cáo lợi nhuận

Bước 2: Nhập thông tin cần tìm kiếm

B2.1: Chọn loại hợp đồng

B2.2: Chọn phòng ban

B2.3: Chọn nhân viên thuộc phòng ban đó.

B2.4:Chọn phương thức tính theo giá vốn hàng hóa hoặc giá nhập hàng hóa.

B2.5: Chọn phương thức tinh lãi lỗ trong hợp đồng

B2.6: Nhập khoảng thời gian.

B2.7: Chọn trạng thái của những hợp đồng muốn xuất.

Bước 3: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo xuất ra có dạng như sau:

Ghi chú:

Lãi lỗ hiện tại = thanh toán – giá vốn

Tỉ lệ lãi lỗ = lãi lỗ hiện tại/giá vốn

Lãi lỗ = giá trị hợp đồng – giá vốn

Tỉ lệ lãi = lãi lỗ/giá vốn.

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ