Báo cáo chi tiết hợp đồng theo nhân viên là báo cáo chi tiết doanh thu của nhân viên trong hợp đồng bán ra.

Bước 1: Báo cáo ->Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết hợp đồng theo nhân viên

Bước 2: Nhập thông tin đầu vào

Bước 2.1: Chọn loại hợp đồng

Bước 2.2: Chọn phòng ban

Bước 2.3: Chọn nhân viên của phòng ban.

Bước 2.4: Chọn trạng thái hợp đồng.

Bước 2.5: Nhập khoảng thời gian.

 

Bước 3: Chọn trạng thái muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo xuất ra có dạng như sau:

  • Doanh thu =  Giá trị hợp đồng
  • Đã trả  = Số tiền đã thanh toán.
  • Nợ = Doanh thu – Đã trả

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ