Webform: Đây là module có chức năng giúp người dùng tạo ra 1 form đăng kí cho khách hàng, và có thể tích hợp form này vào website của người dùng. Khi đó, khách hàng vào website và đăng kí thông tin vào webform thì toàn bộ thông tin đăng kí đó sẽ được đẩy về các thông tin tương ứng của khách hàng trên phần mềm CRMVIET.

Bước 1

Màn hình thê webform thành công. (Hình 1)

Hình 1

Bước 2

Sau khi thêm thành công form người dùng copy đoạn script mã nhúng và chèn mã chúng tôi cung cấp vào Website có “Tên miền” người dùng đã nhập ở bước thiết lập khi tạo mới webform. (Hình 2)

Hình 2

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.