Mỗi tiềm năng sẽ có một nhân viên phụ trách chăm sóc. Khi nhân viên đó nghỉ việc hoặc muốn chuyển cho nhân viên khác chăm sóc những khách hàng của họ thì thực hiện thao tác chuyển chủ sở hữu. Người dùng có thể chuyển qua một người hoặc chuyển cho một nhóm người dùng.

Các thao tác chuyển chủ sở hữu

Bước 1

Từ danh sách tiềm năng -> Kích số ô vuông tương ứng với số tiềm năng muốn chia sẻ chủ sở hữu -> ô more-> chuyển chủ sở hữu. Hình 1

Hình 1

Bước 2

Nhấn nút ” tiếp”. Hình 2

Hình 2

Bước 3

Chuyển cho nhân viên hoặc nhóm nhân viên: Nếu chuyển cho nhân viên -> Chọn nhân viên -> tích chọn nhân viên muốn chuyển chủ sở hữu cho -> Lưu. Hình 3

Nếu chuyển cho nhóm nhân viên -> chọn nhóm nhân viên -> kích chọn nhóm muốn chuyển -> lưu.

Hình 3