Giá nhập là nơi ghi lại những hàng hóa tương ứng với nhà cung cấp nào, nhập vào thời điểm nào, có giá trị bao nhiêu.

Thường các công ty lớn, cần khảo sát giá nhập các sản phẩm của nhiều nhà cung cấp sẽ sử dụng giá nhập trong quản lý chung để so sánh các ưu, nhược điểm về giá cả, chất lượng sản phẩm cùng loại của các nhà sản xuất khác nhau để chọn được những sản phẩm của nhà cung cấp phù hợp với doanh nghiệp

  • Thêm mới giá nhập

B1: Chọn Danh mục mở rộng   -> Chọn Quản lý chung -> Chọn Giá nhập – Hình 1

Hình 1

B2: Nhấn vào thêm mới – Màn hình thêm mới phiếu nhập hiển thị – Hình 2. Chọn hàng hóa , nhà cung cấp

Thêm mới giá nhập

Hình 2

B3: Nhấn Lưu để lưu thông tin sản phẩm nhập hoặc nhấn Trở về để không lưu thông tin sản phẩm nhập và trở về trang trước.

  • Tìm kiếm

Có thể tìm kiếm với nhiều tiêu chí: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, nhà cung cấp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ